Assoc. Prof. Dr. Saifullah Shaikh

Assoc. Prof. Dr. Saifullah Shaikh

Endocrinologist

K-Health Care Hospital

Fee: PKR. 1000

Sun, Mar 03
Mon, Mar 04
Tue, Mar 05
Wed, Mar 06
Thu, Mar 07
Fri, Mar 08
Sat, Mar 09
Sun, Mar 10
Mon, Mar 11
Tue, Mar 12
Wed, Mar 13
Thu, Mar 14
Fri, Mar 15