Dr. Umair Khalid

Dr. Umair Khalid

Anesthesiologist

Hijaz Hospital

Fee: PKR. 1000

Wed, Jul 17
Thu, Jul 18
Fri, Jul 19
Sat, Jul 20
Sun, Jul 21
Mon, Jul 22
Tue, Jul 23
Wed, Jul 24
Thu, Jul 25
Fri, Jul 26
Sat, Jul 27
Sun, Jul 28
Mon, Jul 29